Walne Zgromadzenie 2022

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia – podział na części.

Porządek obrad

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie