Walne Zgromadzenie 2023

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia – podział na części.

Porządek obrad

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w 2023 r.