Ochrona danych osobowych – RODO

Ochrona danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,

informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048980. Powyższe oznacza, iż to Spółdzielnia jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazane przez Państwo dane osobowe, a także podmiotem, który określa w jaki sposób dane te będą przetwarzane.

Przekazane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Dane te to najczęściej Pana/i imię, nazwisko, adres zamieszkania, informacje na temat członkostwa w Spółdzielni, informacje na temat zajmowanego lokalu, czy dane kontaktowe, które umożliwiają Spółdzielni bieżący kontakt w celach i zakresie związanych z działalnością Spółdzielni.

Odbiorcami udostępnionych Spółdzielni danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (przykładowo: sądy, policja, komornicy) oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” (informatycy zatrudnieni przez Spółdzielnię, kancelarie prawne, wykonawcy prac remontowych, naprawczych, etc.), przy czym powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych zawsze odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, co oznacza, iż Spółdzielnia nadal zachowywać będzie kontrolę nad tymi danymi.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres wyznaczony będzie właściwymi przepisami prawa, a także uzasadnionym prawnie interesem Spółdzielni (wyrażającym się m.in. w uprawnieniu do obrony przed ewentualnymi roszczeniami i archiwizowaniu dokumentów celem zabezpieczenia informacji na wypadek  konieczności wykazania stosownych faktów).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

Wszelkie uwagi na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres: j.kubiesa@putz.pl