Adres email:
Hasło:
Zapomniane hasło? Rejestracja
 

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

 1. I. Wymianę okien klatek schodowych w budynkach

wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni w Oleśnicy.

 1. II. Wykonanie robót remontowych posadzek korytarzy piwnic

wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Kopernika 1-1b oraz Daszyńskiego 8-8c w Oleśnicy.

 1. III. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku w wybranych

budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni w Oleśnicy.

 

 

 1. Sposób przygotowania ofert:

Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty do poszczególnych przetargów znajduje się  w specyfikacjach przetargowych do nabycia od dnia 2 lutego br. w siedzibie

Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

2.         Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

3.         Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  15.02.2012. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2012 r o godz. 1000 w sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

4.         Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

5.         Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

6.         Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy
ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :
I. Świadczenie usług w zakresie drobnych robót ogólnobudowlanych w zasobach SM  
„Zacisze.
II. Świadczenie usług szklarskich na rzecz SM „Zacisze”.
III. Świadczenie usług stolarskich na rzecz SM „Zacisze”


1.    W ofercie należy podać:
•    Stawkę roboczogodziny ( R ) i składniki cenotwórcze ( Ko, Z, Kz ).
•    Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
•    Ogólną charakterystykę firmy tj. zatrudnienie, czy firma jest płatnikiem podatku VAT, zakres świadczonych usług, referencje itp.
•    Oświadczenie oferenta, że nie zalega z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i ZUS

2.    Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

3.    Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  25.01.2012. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2012 r o godz. 1000 w sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

4.    Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

5.    Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

6.    Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy
ogłasza  przetarg nieograniczony ofertowy na :

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie zespołu garaży
przy ul.  Sucharskiego w Oleśnicy

1.    Sposób przygotowania ofert:    
Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania ofert  znajduje się  w specyfikacji przetargowej do nabycia od dnia 22 grudnia  br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

2.    Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

3.    Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  11.01.2012. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2012 r o godz. 1000 w sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

4.    Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

5.    Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

6.    Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „ZACISZE”  w  Oleśnicy  ul. Kochanowskiego 5   ogłasza   PRZETARG   NIEOGRANICZONY USTNY – LICYTACJA na  ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej  własności  niżej wymienionych  lokali  mieszkalnych  położonych   w  Oleśnicy :

1. ul. Żeromskiego 7/1 - powierzchnia  43 m2 , (lokal usytuowany na  parterze – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój, loggia ).

Pomieszczeniem  przynależnym  do  lokalu  jest  piwnica  o pow.  5,40 m2.

Cena  wywoławcza   wynosi 148. 700 zł.

Wysokość  wadium  – 7500  zł.

2. ul. Sucharskiego 2C/10 - powierzchnia  62,30 m2 , (lokal usytuowany na  IV piętrze – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., przedpokój, loggia ).

Pomieszczeniem  przynależnym  do  lokalu  jest  piwnica  o pow.  4,16 m2.

Cena  wywoławcza   wynosi 188. 700 zł.

Wysokość  wadium – 9500  zł.

Wysokość  postąpień  na  oba  lokale -  1000  zł.

Przetarg  odbędzie się w formie licytacji ustnej w  siedzibie   Spółdzielni  przy ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy – sala  I p. dnia   7  lutego  2012  r.   o   godz.  11 00 .

Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości  podanej  wyżej na konto bankowe  Spółdzielni w PKO BP Oleśnica  Nr 43 1020 5297 0000 1202 0000 0067  oraz   złożenie oświadczenia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu  w  biurze   Spółdzielni  pok.  105   najpóźniej  w  terminie do  dnia  7  lutego  2012 r.   do godz. 1000.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty oferowanej  w  przetargu  kwoty, nie  później  niż  w ciągu  14  dni  od daty przetargu.  Oprócz wylicytowanej ceny nabycia wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić  przed  zawarciem  umowy koszt wyceny lokalu w wys. 460 zł.,  opłatę za ułamkową część  gruntu  w  wysokości  (I mieszk. 255,22 zł.  i II mieszk. 517,52 zł.) oraz koszty ogłoszenia w prasie w wysokości  310 zł.

Wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej  oraz założeniem księgi wieczystej  (łącznie około 710 zł.) ponosi wygrywający przetarg.  Wygrywający przetarg przy sporządzeniu aktu notarialnego wnosi również 2% podatek od  czynności cywilno – prawnych,  naliczony od wartości nabycia lokalu.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Lokale  można  oglądać  w dniach:  17  i  20  stycznia  2012 r.  w  godz.  1200 - 1400 oraz  19  stycznia  2012 r.  w  godz. 1400 – 1600 po  wcześniejszym  ustaleniu terminu z pracownikiem :

 • Administracji Spółdzielni w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 10  – tel. 798-20-45  (mieszkanie przy ul. Żeromskiego 7/1) .
 • Administracji Spółdzielni w Oleśnicy przy ul. Sucharskiego 2  – tel. 798-20-44  (mieszkanie przy ul. Sucharskiego 2c/10) .

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy  Regulaminu przetargu na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych w SM „Zacisze” w Oleśnicy.

Szczegółowe  informacje  w  powyższej   sprawie  oraz wgląd do ww.  regulaminu  uzyskać  można  w  biurze  Spółdzielni  pok.  105  lub  telefonicznie  nr  798 – 20 – 24.

Zarząd  Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez podania  przyczyny  lub jego zamknięcie bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów .

Zarząd  Spółdzielni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy

 

ul.Kochanowskiego 5, ogłasza

 

PRZETARG   NIEOGRANICZONY

 

na dostawę opału do kotłowi w Oleśnicy

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do kotłowni w Olesnicy przy ul. Kopernika 13 w postaci oleju opałowego  w ilości 15 tys. Litrów.

Wartości techniczne oleju opałowego :

 

- olej opałowy lekki eksterm plus

 

- wartość opałowa  min.   42,6 mj/kg

 

- lepkość kinematyczna max.  6mm2 /s

 

- temperatura płynięcia  max. - 200C

 

- temperatura zapłonu min. 560C

 

-zawartość siarki max.  do 0,1 % mm/m

 

- barwa oleju  - czerwona

 

 

Termin dostawy oleju opałowego do 30.09.2011r.

 

 

2.  Szczegółowy tryb przetargu określony jest w Regulaminie przeprowadzania

 

przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej

 

„Zacisze” w Oleśnicy.

 

 1. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5: pok 103 do dnia 21.09.2011.do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2011r. o godz. 1000 w małej Sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” (I Pietro) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy
 2. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze” w  Oleśnicy

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont i ocieplenie

 

elewacji frontowej budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c w Oleśnicy.

 

 

 

1. Sposób przygotowania oferty: Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty na remont i ocieplenie elewacji frontowej znajduje się w specyfikacji przetargowej do nabycia od dnia 21 lipca br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

3. W  przetargu mogą brać udział  wykonawcy spełniający warunki określone w  specyfikacji warunków zamówienia.

 

4. Pisemne oferty, spełniające wymogi określone w  specyfikacji, należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia 3 sierpnia 2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2011 r o godz. 1000 w sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

I. Wykonanie remontu drogi wewnętrznej wraz z wymianą odcinka kanalizacji deszczowej w nieruchomości przy ul. M. Reja 1-5 w Oleśnicy.

II. Wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy ul. I. Daszyńskiego 8-9c w Oleśnicy.

 

III. Wykonanie nasadzeń i prowadzenie pielęgnacji roślinności ozdobnej w   obrębie placu zabaw           przy ul. I. Daszyńskiego 8-9c w Oleśnicy.

 

Sposób przygotowania ofert:

1.  Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty do poszczególnych przetargów znajduje się  w specyfikacjach przetargowych do nabycia od dnia 22 czerwca br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

3.   Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  06.07.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2011 r w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy zgodnie z następującym harmonogramem :

Przetarg nr I – otwarcie ofert o godz. 1000

 • Przetarg nr II – otwarcie ofert o godz. 1015
 • Przetarg nr III – otwarcie ofert o godz. 1030

4.  Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5.  Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetarg  nieograniczony ofertowy na :

 

 

Wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku

 

 

wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 1, 3 i 5 w Bierutowie.

 

 

1.   Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w specyfikacji przetargowej do nabycia od dnia 17 marca br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 101, za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2.   Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3.   Pisemne oferty, przygotowane zgodnie ze specyfikacją przetargową należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  30.03.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze”  ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4.   Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 101 tel. 071 798 20 29.

 

 

5.   Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6.   Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

 

 

I. Modernizacja węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Klonowej 5a.

 

 

II. Czyszczenie poziomów kanalizacyjnych w wybranych budynkach.

 

 

III. Wymianę okien klatek schodowych budynków przy ul. Kolejowej 9-9b i 11-11b w Bierutowie oraz okien piwnicznych w budynku przy ul. Kilińskiego 17-17d w Oleśnicy.

 

 

 

 

1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty do poszczególnych przetargów znajduje się w specyfikacjach przetargowych do nabycia od dnia 10 marca br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, przetargi nr I i II - pokój 101, przetarg nr III – pokój 112, za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3. Pisemne oferty, przygotowane zgodnie ze specyfikacją przetargową należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  23.03.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze”  ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 101 ( przetargi nr I i II ) tel. 071 798 20 29 oraz  pok. 112 ( przetarg nr III )  tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetarg  nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu

 

 

schodów wejściowych do lokali użytkowych w budynku przy ul. Okrężnej 1-6.

 

 

 

 

1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w specyfikacji przetargowej do nabycia od dnia 3 marca br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3. Pisemne oferty, zgodne ze specyfikacją przetargową należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  16.03.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

 

 

 1. I. Remont chodników w zasobach Spółdzielni.

II. Wykonanie utwardzenia terenu i parkingów z kostki betonowej.

 

 

III. Remont wybranych wiatrołapów budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.

 

 

IV. Remont elewacji budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Kochanowskiego 5a w Oleśnicy.

 

 

 

 

1.  Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty do poszczególnych przetargów znajduje się w specyfikacjach przetargowych do nabycia od dnia 24 lutego br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2.  Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3.  Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  09.03.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4.  Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetarg  nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu

 

 

pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kochanowskiego 5.

 

 

1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w specyfikacji przetargowej do nabycia od dnia 17 lutego br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2.  Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3.  Pisemne oferty, zgodne ze specyfikacją przetargową należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  02.03.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4.  Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5.  Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6.  Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

 

 

I. Remont kominów w części wystającej ponad dach w wybranych budynkach w zasobach Spółdzielni.

 

 

II. Remont balkonów i loggii w wybranych budynkach w zasobach Spółdzielni .

 

 

III. Wykonanie opasek betonowych wokół wybranych budynków w zasobach Spółdzielni.

 

 

 

 

1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty do poszczególnych przetargów znajduje się w specyfikacjach przetargowych do nabycia od dnia 10 lutego br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3. Pisemne oferty, przygotowane zgodnie ze specyfikacją przetargową należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  23.02.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze”  ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

 

 

I. Ocieplenie 2 szczytów i 2 półszczytów w budynkach przy ul. Klonowej 4-10, szczytów budynku przy ul. Mościckiego 2-2a; szczytu budynku przy ul. Okrężnej 1-6 oraz ściany podłużnej nadbudówki na 11 kondygnacji w budynku przy ul. Klonowej 12-12d w Oleśnicy.

 

 

II. Remont wybranych podestów wejściowych do klatek schodowych.

 

 

III. Remont wybranych osłon śmietnikowych.

 

 

IV. Remont dwóch dźwigów osobowych.

 

 

 

 

1.  Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty do poszczególnych przetargów znajduje się w   specyfikacjach przetargowych do nabycia od dnia 3 lutego br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112  za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2.  Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3.  Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  16.02.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4.  Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5.  Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6.  Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetarg  nieograniczony ofertowy na :

 

 

Malowanie części elewacji budynku przy ul. Kopernika 8-8d oraz Podchorążych 1-1c

 

 

1. Sposób przygotowania oferty: Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty na malowanie części elewacji budynków znajduje się w specyfikacji przetargowej do nabycia od dnia 31 stycznia br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3. W  przetargu mogą brać udział  wykonawcy spełniający warunki określone w  specyfikacji warunków zamówienia.

 

 

4. Pisemne oferty, spełniające wymogi określone w  specyfikacji, należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  09 lutego 2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2011 r o godz. 1000 w sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

----------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetarg  nieograniczony ofertowy na usunięcie drzew w ilości 47 szt

 

 

1. Sposób przygotowania ofert:  Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty  znajduje się  w specyfikacji przetargowej do nabycia od dnia 27 stycznia br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

 

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  09.02.2011. do godz. 1130 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2011 r o godz. 1200 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

 

 

I. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku budynków mieszkalnych; remont

 

 

pomieszczenia wc lokali usługowych ul. Sucharskiego 2; remont

 

 

pomieszczenia  usługowego ul. 3 Maja 43 w zasobach  SM „Zacisze”.

 

 

 

 

II. Wymiana okien klatek schodowych oraz okien XI kondygnacji wieżowców w

 

 

zasobach  SM  „Zacisze.

 

 

 

 

III. Wymiana ślusarki okiennej  w lokalach usługowych, wymiana i montaż

 

 

drugich drzwi  w wiatrołapach budynków mieszkalnych w zasobach SM

 

 

„Zacisze”

 

 

 

 

 

 1. Sposób przygotowania ofert:

 

 

 

Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty do poszczególnych przetargów

 

 

znajduje się  w specyfikacjach przetargowych do nabycia od dnia 19 stycznia br. w siedzibie

 

 

Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.

 

 

 

 

 

2.         Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

 

 

 

3.         Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  02.02.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

 

 

 

4.         Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

 

 

 

5.         Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

 

 

 

6.         Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetargi  nieograniczone ofertowe na :

 

 

I. Świadczenie usług w zakresie drobnych robót ogólnobudowlanych w zasobach SM „Zacisze".

 

 

II. Świadczenie usług szklarskich na rzecz SM „Zacisze”.

 

 

III. Świadczenie usług stolarskich na rzecz SM „Zacisze”

 

 

1.  W ofercie należy podać:

 

 

 • Stawkę roboczogodziny ( R ) i składniki cenotwórcze ( Ko, Z, Kz ).
 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Ogólną charakterystykę firmy tj. zatrudnienie, czy firma jest płatnikiem podatku VAT, zakres świadczonych usług, referencje itp.
 • Oświadczenie oferenta, że nie zalega z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i ZUS

2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.

 

 

3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 106 do dnia  26.01.2011. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2011 r o godz. 1000 w małej sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.

 

 

4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.

 

 

5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.

 

 

6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze”  w  Oleśnicy

ogłasza  przetarg  nieograniczony ofertowy na :

 

 

wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych i użytku

 

 

publicznego będących w eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zacisze”

 

 

 1. Szczegółowy zakres robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do nabycia za kwotę 10 zł od dnia 08.09.2010r.,w dziale technicznym SM, pok. 101, tel 798 20 29.
 2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w  „Regulaminie  przeprowadzania  przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zacisze” w Oleśnicy”.
 3. W  przetargu mogą brać udział  wykonawcy spełniający warunki określone w  specyfikacji warunków zamówienia.
 4. Pisemne oferty, spełniające wymogi określone w  specyfikacji, należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w  pok. 103 do dnia  22 września 2010r.. do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2010 r o godz. 1000 w sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
 5. Obecność  oferentów  przy  otwarciu  ofert  nie  jest  obowiązkowa.
 6. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta  oraz  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006-2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZACISZE" | Design by Pro-web.pl | Powered by DataNet.pl